SỐ HÓA ĐƠN TỪ CHO DOANH NGHIỆP

SỐ HÓA ĐƠN TỪ CHO DOANH NGHIỆP

Chuẩn hóa và đồng bộ toàn bộ quy trình xử lý đơn từ tập trung trên hệ thống
Quản lý chi tiết nghỉ phép
01
Quản lý chi tiết nghỉ phép

 Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo quy định

 Cho phép đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép trực tiếp trên phần mềm hoặc qua Email

 Theo dõi tình hình sử dụng phép năm, số ngày phép năm còn lại của nhân viên

 Cho phép kết chuyển phép năm dư sang năm sau

 Reset phép năm cũ khi hết hạn sử dụng

 Hỗ trợ báo cáo phép, xem thông tin phép đã duyệt

 

Bổ sung công
02
Bổ sung công

 Bổ sung công khi nhân viên quên chấm công, hoặc trong trường hợp máy chấm công bị lỗi

 Cập nhật những lý do liên quan đến việc bổ sung công

 Cho phép chỉnh sửa và xóa các thông tin liên quan đến bổ sung công

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin liên quan đến việc bổ sung công cho nhân sự

Phiếu công tác
03
Phiếu công tác

 Tạo phiếu công tác ngay trên hệ thống

 Ghi lại thông tin các địa điểm công tác

 Dữ liệu sẽ được đẩy về bảng công

Đơn tăng ca
04
Đơn tăng ca

 Ghi nhận lại lịch tăng ca, kết quả tăng ca của nhân viên

 Kết quả tăng ca nghỉ bù sẽ được quy về tăng ca nghỉ bù

 Kết quả tăng ca tính lương sẽ được quy về tiền lương tăng ca

 Dữ liệu tăng ca sẽ được đẩy về bảng lương

Làm phiếu tăng ca cho nhiều nhân viên có khoảng thời gian tăng ca giống nhau

Phiếu điều chuyển, bổ nhiệm
05
Phiếu điều chuyển, bổ nhiệm

 Thực hiện quyết định điều chuyển, bổ nhiệm cho nhân viên khi có thay đổi về phòng ban, chức danh, nơi làm việc, cấp bậc

 Cập nhật chức danh, cấp bậc của nhân viên khi được điều chuyển đến vị trí mới

 Cập nhật thời gian có hiệu lực của quyết định điều chuyển, bổ nhiệm

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin về điều chuyển, bổ nhiệm

 Cho phép tải xuống phiếu điều chuyển, bổ nhiệm cho từng vị trí, chức danh, phòng ban

 

Đơn thôi việc
06
Đơn thôi việc

 Nhân viên có thể tự làm đơn thôi việc và gửi duyệt trên hệ thống

 Quản lý thông tin nhân viên thôi việc tại công ty

 Cập nhật những lý do thôi việc của nhân viên

 Theo dõi ngày làm việc và tính lương cụ thể cho nhân viên

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin nhân viên nghỉ việc

 Được phép tải xuống những thông tin nhân viên nghỉ việc

 

Phiếu đi làm lại
07
Phiếu đi làm lại

 Quản lý sẽ kích hoạt lại thông tin cá nhân của nhân viên: mã chấm công, mã vân tay…

 Lấy lại thông tin từ hồ sơ nhân viên

 Lưu trữ lại thông tin thời gian làm việc cũ của nhân viên

 Cập nhật thông tin mới khi nhân viên đi làm trở lại

 

Phiếu thanh toán, tạm ứng
08
Phiếu thanh toán, tạm ứng

 Tạo và quản lý chi tiết thông tin liên quan đến phiếu thanh toán, tạm ứng

 Cập nhật lý do thanh toán, tạm ứng

 Tự động tổng hợp chi phí thanh toán, tạm ứng của từng nhân viên

 Lọc và tìm kiếm dữ liệu của nhân viên về phiếu thanh toán, tạm ứng

Phiếu nộp ca
09
Phiếu nộp ca

 Quản lý yêu cầu khối cửa hàng từng khu vực nộp ca

 Hệ thống gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên liên quan

 Nhân viên nộp lại ca làm việc

Hệ thống tự động tổng hợp ca