GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN

GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN

Tiếp cận giải pháp đào tạo số thông minh, thúc đẩy nâng cao chất lượng và gia tăng hiệu quả đào tạo đội ngũ nhân sự
Quản lý nội dung
01
Quản lý nội dung

 Xây dựng chủ đề đào tạo, kỹ năng đào tạo và người chịu trách nhiệm hướng dẫn cho bài đào tạo

 Quản lý và lưu trữ bộ tài nguyên đào tạo: Nội dung, Video, Audio, Tài liệu

 Quy định điều kiện hoàn thành bài đào tạo thông qua thang đo theo dõi

 Cho phép doanh nghiệp thiết lập và tùy chỉnh mức thời gian tham gia bài đào tạo

 

Quản lý các khóa đào tạo
02
Quản lý các khóa đào tạo

 Tạo nhanh các khóa đào tạo thông qua các bài đào tạo có sẵn

 Xây dựng và thiết lập lộ trình đào tạo cho từng nhóm nhân sự trong doanh nghiệp

 Dễ dàng kiểm soát nhanh thông tin và số lượng nhân sự tham gia khóa đào tạo

 Cho phép doanh nghiệp quy định điều kiện hoàn thành khóa học thông qua thang đo theo dõi

 

 

Bài kiểm tra
03
Bài kiểm tra

 Tạo nhanh hệ thống bài kiểm tra năng lực nhân sự theo từng khóa đào tạo

 Xây dựng bộ đề và ngân hàng câu hỏi dành cho từng bài kiểm tra

 

Đánh giá kết quả đào tạo
04
Đánh giá kết quả đào tạo

 Quản lý mức độ hoàn thành và kết quả bài kiểm tra đào tạo của từng cá nhân, phòng ban

 Tổng hợp nhanh kết quả kiểm tra của nhân viên

Xây dựng lộ trình phát triển
05
Xây dựng lộ trình phát triển

 Xác định lộ trình phát triển cho nhân viên rõ ràng

 Xây dựng thước đo về nghiệp vụ chuyên môn, mức độ và kỹ năng của nhân viên 

 Tạo động lực và thúc đẩy đội ngũ nhân sự nâng cao tinh thần chủ động, năng lực chuyên môn và phát triển văn hóa doanh nghiệp