THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU OKRs

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU OKRs

Giải pháp kiến tạo mô hình OKRs dành cho nhà quản lý hiện đại
Quản trị mục tiêu OKRs
01
Quản trị mục tiêu OKRs

 Kết nối hiệu suất làm việc của cá nhân, phòng ban với mục tiêu chung của doanh nghiệp

 Hoạch định các mục tiêu trọng tâm của doanh nghiệp theo từng cấp độ

 Đánh giá, đo lường chính xác mức độ, hiệu quả làm việc của cá nhân, phòng ban, công ty

 Đảm bảo sự công bằng giữa các nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

 Cải thiện năng suất, phát huy tối đa năng lực làm việc của nhân viên​​​​​​​