CÔNG CỤ XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO ĐỘNG

CÔNG CỤ XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO ĐỘNG

CÔNG CỤ XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO ĐỘNG
Báo cáo động
01
Báo cáo động

 Cấu hình các báo cáo động theo cấu hình trên hệ thống

 Cập nhật các nguồn và dữ liệu cần có để thiết lập báo cáo động

 Thiết lập cấu hình biểu đồ, dạng biểu đồ...