XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

Hệ thống báo cáo phong phú giúp nhà quản trị dễ dàng ra quyết định
Báo cáo công việc
01
Báo cáo công việc

 Báo cáo công việc theo nhân viên

 Báo cáo nhật ký công việc theo ngày

 Theo dõi chặt chẽ công việc của từng nhân viên

Báo cáo tiền lương
02
Báo cáo tiền lương

 Biểu đồ lương

 Biểu đồ lương theo năm

 Biểu đồ lương theo tháng

 Giúp theo dõi biểu đồ lương của phòng ban, chi nhánh qua từng tháng, từng năm

Báo cáo tuyển dụng
03
Báo cáo tuyển dụng

 

 Lịch sử quá trình tuyển dụng

 Báo cáo lịch hẹn ứng viên

 Báo cáo nguồn tuyển dụng

 Báo cáo trang thái ứng tuyển

Báo cáo bảo hiểm & thuế TNCN
04
Báo cáo bảo hiểm & thuế TNCN

 Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm

 Báo cáo quyết toán thuế TNCN

 Báo cáo thuế TNCN

 Báo cáo tổng hợp số liệu thuế bảo hiểm

Báo cáo chấm công
05
Báo cáo chấm công

 Báo cáo loại chấm công

 Nhân viên đang làm việc, ngoài vị trí làm việc

 Theo dõi nhân viên đi làm, tình trạng chấm công

 Báo cáo thiết bị quét

 Báo cáo trạng thái online

 Lịch làm việc tổng hợp

 Báo cáo theo vị trí, tọa độ

Báo cáo nhân sự
06
Báo cáo nhân sự

 Báo cáo biến động nhân sự

 Biểu đồ phân tích nhân sự

 Báo cáo giấy phép lao động sắp hết hạn

 Báo cáo giới thiệu nhân viên

 Hợp đồng sắp hết hạn

 Báo cáo lịch họp theo phòng họp

 Báo cáo sinh nhật nhân viên

Báo cáo tài sản
07
Báo cáo tài sản

 Báo cáo nhập xuất tồn

 Báo cáo kiểm kê tài sản

 Báo cáo tài sản đang sử dụng, đang tồn kho

 Lịch sử xuất nhập tồn

Báo cáo đánh giá
08
Báo cáo đánh giá

 Báo cáo kết quả đánh giá nhân viên theo ngày

 Xếp loại nhân viên trung bình, khá, giỏi...

 Giúp biết được khả năng bất kỳ nhân viên nào